Algemene verkoopvoorwaarden

Gelieve aandachtig deze algemene voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op de aankoop van Producten via de website https://peterlindbergh-brussels.com/ (hierna de ‘Website’ genoemd). Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn met name van toepassing op het kopen van Tickets voor de tentoonstelling over Peter Lindbergh die plaatsvindt in de Espace Vanderborght van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 (hierna de ‘Tentoonstelling’ genoemd).

Door een Product te kopen of te bestellen (met inbegrip van Tickets voor de Tentoonstelling), sluit u een bindende overeenkomst met de VZW Promart, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Poelaertplein, 6 – 1000 Brussel, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0786.564.783 (hierna ‘Wij’ of ‘Promart’ genoemd) en stemt u in met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals met het Privacybeleid. Gelieve geen persoonlijke informatie aan ons door te geven zonder vooraleerst het Privacybeleid te hebben gelezen dat in detail uitlegt hoe uw gegevens gebruikt worden.

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld. De onderhavige Algemene Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid (gezamenlijk de ‘Voorwaarden’ of de ‘Overeenkomst’ genoemd), vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen of ontbinden alle andere en voorafgaande, schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen.

Wij kunnen deze Voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanpassen door de gewijzigde Voorwaarden op de Website te publiceren. Mocht er een conflict bestaan tussen de verschillende versies van de Voorwaarden, dan prevaleert de meest recente versie. Elke wijziging in de Voorwaarden is bindend en van toepassing op de contractuele verhouding tussen u en Ons zodra deze wijziging op de Website is gepubliceerd. Op de aankoop van een Product zijn de Voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op het moment dat die aankoop bevestigd wordt.

 1. Begrippen

De volgende begrippen zijn van toepassing op deze Voorwaarden:

 • ‘Klant’, ‘U’, ‘Uw’ en ‘Uwe’ verwijzen naar u, de persoon die de Producten koopt en die de algemene voorwaarden van de Onderneming in acht neemt.
 • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst die u sluit met Ons wanneer u Producten koopt of wanneer u van Diensten gebruik maakt.
 • ‘Tentoonstelling’ betekent de tentoonstelling over Peter Lindbergh die plaatsvindt in het Vanderborghtgebouw van 15 december 2022 tot 14 mei 2023
 • ‘NV Promart’, ‘De Onderneming’, ‘Wij’, ‘Ons’ en ‘Onze’, verwijzen naar Promart.
 • ‘Product’ verwijst naar elk product dat gekocht of besteld is bij Promart, met inbegrip van Tickets.
 • ‘Ticket’ betekent elk kaartje dat toegang verschaft aan een bezoek of een rondleiding van de Tentoonstelling op een specifieke datum en, voor een kaartje voor een rondleiding op de Tentoonstelling, ook een specifieke tijd.
 • ‘Dienst’ betekent elke Dienst die Wij verschaffen in het kader van de onderhavige Overeenkomst.

De titels in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en alleen aangebracht met het oog op leesbaarheid en kunnen niet worden gebruikt om de onderhavige Algemene Voorwaarden te interpreteren.

 1. Tickets kopen
  1. Tickets kunnen uitsluitend besteld en gekocht worden via de Website of bij de ticketservice op de locatie van de Tentoonstelling. De Klant kiest het gewenste aantal Tickets, de dag en, voor een Ticket met rondleiding op de Tentoonstelling, de tijd van het bezoek, naar gelang de beschikbaarheid die op de Website weergegeven wordt. Het Ticket is uitsluitend geldig voor een bezoek aan de Tentoonstelling op de datum en, voor een Ticket met rondleiding op de Tentoonstelling, tijdslot die op het Ticket staan.

  1. Voordat u op de knop klikt om uw betaalwijze te kiezen, moet u kennisnemen van de onderhavige Voorwaarden, en het geheel van deze Voorwaarden accepteren door middel van een op de Website uitgevoerde bevestiging van aanvaarding (zoals een vakje aanvinken). Zodra u de Voorwaarden hebt geaccepteerd, moet u uw bestelling bevestigen. Door op de knop ‘bestelling met betalingsverplichting’ te klikken, gaat u ermee akkoord de aangegeven prijs te betalen.

  1. Nadat de betaling aanvaard is, wordt het Ticket als .pdf-bestand opgestuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven tijdens zijn bestelling. Wij behouden ons het recht voor, om voor het maken, uitgeven en opsturen van de tickets een beroep te doen op een externe dienstverlener zoals TicketMaster.

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Alle Productprijzen zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW. De prijzen van de Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen en alle kortingen of speciale aanbiedingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving ingetrokken worden. De prijzen die op de aankoop van toepassing zijn, zijn de prijzen die gelden op het moment van bevestiging van de aankoop.

  1. Alle bestellingen moeten in euro’s betaald worden.

  1. Alle bestellingen die op de Website zijn geplaatst, moeten worden betaald via de volgende payment service provider: Adyen. We accepteren alleen betaalmiddelen die door deze betalingsdienst worden geaccepteerd. Deze betaalmiddelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door Onze Diensten te gebruiken en door ons uw bankgegevens te verschaffen, machtigt u Ons om die te gebruiken en door te geven aan Onze betalingsdienst voor de verwerking van de betalingen waartoe u aan de Dienst toestemming heeft gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade in verband met transacties die door onze betalingsdienst zijn verwerkt (met inbegrip van ongeldige transacties of transacties die niet zijn verwerkt vanwege een netwerkfout of om enige andere reden). In geen enkel geval kunnen Wij aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van bijkomende kosten voor de Klant in verband met online betalingen zoals, maar niet beperkt tot, kosten voor valutaomrekening die de emitterende bank in rekening zou brengen.

  1. Bestellingen die geplaatst worden met een onjuiste of verlopen bankkaart, of waarvan het bedrag hoger is dan de toegestane maximum kaartlimiet, worden niet behandeld.

 1. Terugbetalen en ruilen
  1. Overeenkomstig het artikel VI.53, 12° uit het Wetboek van Economisch Recht hebben Klanten niet het recht van hun aankoop af te zien. Elke bestelling wordt als definitief en bindend beschouwd en er kan geen terugbetaling worden aangevraagd buiten de in dit artikel vermelde voorwaarden.

  1. Mocht het event afgelast worden of de Tentoonstelling bij uitzondering gesloten zijn, dan kunnen Klanten via een e-mail aan: contact@peterlindbergh-brussels.com een verzoek indienen om hun Ticket in te ruilen tegen een ander Ticket, naar gelang beschikbaarheid.

  1. Mocht de rondleiding door Ons worden afgelast uiterlijk 24 uur voor het event, dan kunnen Klanten per e-mail een verzoek tot terugbetaling indienen op het volgende adres: contact@peterlindbergh-brussels.com.

  1. Klanten die per vergissing een Ticket kopen voor een datum waarop zij niet beschikbaar zijn, kunnen per e-mail een verzoek tot terugbetaling indienen op het volgende adres: contact@peterlindbergh-brussels.com op voorwaarde dat zij ons een aankoopbewijs overleggen van een ander Ticket. Het eerste Ticket zal terugbetaald worden zodra Wij het aankoopbewijs ontvangen en gecontroleerd hebben.

  1. Een Ticket dat verloren, gestolen of niet gebruikt is op de datum waarvoor het is uitgegeven, komt niet in aanmerking voor terugbetaling of ruil.

 1. Voorwaarden voor toegang tot de Tentoonstelling
  1. Klanten met papieren of elektronische Tickets voor een rondleiding op de Tentoonstelling moeten zich uiterlijk op het tijdstip dat op het Ticket staat, melden bij de ingang van de Tentoonstelling. Klanten die na het aangegeven tijdstip aankomen, kunnen alleen worden toegelaten tot de Tentoonstelling of tot de volgende rondleiding als het maximum aantal Klanten in het volgende tijdsbestek niet bereikt is.

  1. Alle Tickets worden stelselmatig gecontroleerd bij de ingang van de Tentoonstelling en kunnen op elk moment tijdens uw bezoek aan de Tentoonstelling worden gecontroleerd.

  1. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Tentoonstelling te weigeren aan eenieder die in het bezit is van (i) gevaarlijke, explosieve, brandbare of bijtende stoffen, (ii) voorwerpen die door hun functie of kenmerken een risico vertegenwoordigen voor de veiligheid van mensen, de Tentoonstelling of diens voorzieningen, (iii) buitengewoon zware, grote of sterk ruikende voorwerpen, (iv) wapens en/of munitie, (v) eten of drinken, (vi) camera’s of vergelijkbare apparaten. Wij behouden ons tevens het recht voor om de toegang tot de Tentoonstelling te weigeren aan eenieder die agressief verdrag vertoont dat de openbare orde dreigt te verstoren en de veiligheid van het publiek en personeel of de goede zeden bedreigt, evenals aan personen onder invloed van drank of illegale middelen. Dieren zijn niet toegestaan op de Tentoonstelling, met uitzondering van geleidehonden.

 1. Verantwoordelijkheid
  1. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen Wij hierbij elke aansprakelijkheid af jegens u of een derde partij voor enige directe of indirecte schade, al dan niet voorzienbaar, uit overeenkomst of onrechtmatige daad, met inbegrip van schade wegens winstderving, verlies van zaken, inkomsten, gebruik, gegevens, geld, goodwill, reputatie of ander economisch voordeel, persoonlijk letsel of materiële schade, voortvloeiend uit de aankoop van Producten en/of het bezoek aan de Tentoonstelling, zelfs indien wij ons bewust zijn of op de hoogte zijn dat dergelijke schade mogelijk zou zijn.

  1. Promart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in het nakomen van zijn verplichtingen die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect te wijten is aan een overmachtssituatie, zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, daden en bevelen van overheidsinstanties, terreurdaden en oorlogshandelingen, onbeschikbaarheid van elektronische netwerken of telecommunicatiediensten, virussen of bugs, het ingebreke blijven van een leverancier of partner, ongevallen, epidemiën, ziektes en stakingen, alsmede elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien of op te lossen was.

  1. Promart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, van welke aard dan ook, veroorzaakt, of naar verluidt veroorzaakt door, of in verband met de toegang tot of het gebruik van diensten die door een derde partij aan de Klant zijn verleend. De Klant ziet onherroepelijk af van elke vordering tegen Promart met betrekking tot diensten die door derde partijen geleverd zijn.

  1. In geval de aansprakelijkheid van Promart, ondanks de voorafgaande bepalingen, in het geding zou zijn, kunnen Klanten geen enkele vordering, in welke vorm dan ook, instellen tegen Promart meer dan één (1) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering. De aansprakelijkheid van Promart zal in ieder geval, en voor zover wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot het bedrag van de door de Klant geplaatste bestelling.

 1. Vragen en kennisgeving
  1. Alle vragen met betrekking tot Producten, Tickets, de Tentoonstelling of deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen ons per e-mail toegestuurd worden op het volgende adres: info@peterlindbergh-brussels.com.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie
  1. De onderhavige Algemene Voorwaarden en Onze Overeenkomst met U vallen onder en zijn in alle opzichten samengesteld volgens het Belgisch materieel recht. Elk geschil met betrekking tot de aankoop van een Product is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
 2. Divers
  1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank als illegaal, ongeldig, ontoepasbaar of in strijd met een wettelijk voorschrift wordt bevonden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de rest van de bepalingen.
  1. Een vertraging van of verzuim in het doen gelden van rechten in verband met een schending van de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van die rechten.

Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN
Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 KLIK HIER OM UW TICKETS TE BESTELLEN