PRIVACYBELEID

Inleiding

De NV Profirst, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Lasne 42, 1330 Rixensart, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0433.237.731 (hierna \"Wij\", \"Ons\") hecht belang aan de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt (hierna \"Gegevens\").
Dit Beleid inzake Privacy en Bescherming van Persoonsgegevens (hierna het \"Beleid\") legt uit hoe Wij de Gegevens verzamelen, verwerken en beschermen via onze website www.peterlindbergh-coruna.com. Het bevat informatie over het soort Gegevens dat wordt verzameld, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en hoe u uw rechten met betrekking tot uw Gegevens kunt uitoefenen.
Neem contact met Ons op via het speciale e-mailadres \"dataprotection@peterlindbergh-brussels.com\" voor elk soort verzoek, vraag of opmerking met betrekking tot uw Gegevens, of als u een van de daaraan verbonden rechten wilt uitoefenen (zie punt VI \"Uw rechten\").

I. De verantwoordelijke voor de verwerking

SA Profirst (hierna \"Wij\", \"Ons\"), met maatschappelijke zetel te Chaussée de Lasne 42, 1330 Rixensart, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0433.237.731, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens.

II. Basisprincipes van de verwerking van uw Gegevens

Wij verbinden ons ertoe uw Gegevens te beschermen en ze op verantwoorde en transparante wijze te verwerken volgens de volgende principes:

 • U bent niet verplicht om Ons de op onze website gevraagde Gegevens te verstrekken. Als u echter besluit om bepaalde Gegevens niet te verstrekken, kunnen Wij bepaalde diensten niet verlenen of bepaalde producten niet leveren;
 • Wij verzamelen en verwerken uw Gegevens alleen voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of voor specifieke doeleinden waarover Wij u hebben geïnformeerd en/of waarvoor u toestemming hebt gegeven;
  Wij hanteren het principe van minimalisering, dat inhoudt dat alleen de Gegevens die nodig zijn voor de beoogde doeleinden worden verzameld en verwerkt;
 • Wij streven ernaar om uw Gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden en bieden u de mogelijkheid deze te allen tijde te wijzigen door een e-mail te sturen naar dataprotection@peterlindbergh-brussels.com;
 • Als Gegevens niet langer nodig zijn en er voor Ons geen wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren, zullen Wij ons best doen om ze te verwijderen, te vernietigen of anoniem te maken.
 • Uw Gegevens worden niet verkocht of verhuurd en worden alleen gedeeld of bekendgemaakt voor doeleinden die verband houden met dit Beleid, behalve wanneer bekendmaking vereist is door de wet en/of overheidsinstanties of ten behoeve van een rechtszaak.

III. Welke Gegevens verwerken Wij?

Wij kunnen de volgende categorieën Gegevens rechtstreeks verzamelen:

a) persoonsgegevens: uw naam, achternaam en e-mailadres indien u zich inschrijft om meldingen te ontvangen over de tentoonstelling in Brussel (opening van de tentoonstelling, evenementen, enz.) die van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 in België wordt gehouden (hierna de \"Tentoonstelling\"),

b) uitwisselingen met Ons, waaronder details van gesprekken die hebben plaatsgevonden via e-mailuitwisseling of berichten op onze sociale netwerken;

c) persoonlijke informatie die u verkiest met Ons te delen (leeftijd, verjaardag, geslacht, levensstijlvoorkeuren),

d) browsergeschiedenis, zoals de bezochte pagina's, de datum van het bezoek, de locatie tijdens het bezoek of het IP-adres;


Wij kunnen de bovenstaande categorieën Gegevens ook indirect verzamelen wanneer:

a) u inhoud deelt op sociale netwerken, websites of toepassingen die verband houden met onze producten of diensten of door te reageren op onze promotieberichten en aankondigingen op sociale netwerken;

b)wij over u lezen of Gegevens verzamelen via informatie die door andere websites is verzameld of die is verzameld op sociale netwerken of openbare profielen.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden uw Gegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken uw Gegevens om u een dienst te verlenen die het best op uw behoeften is afgestemd, voor communicatiedoeleinden of om u te informeren over onze activiteiten. Wij kunnen uw Gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

a) om uw registratie te beheren;

b) om u alle meldingen te sturen in verband met uw inschrijving: opening van de Tentoonstelling, evenementen enz...;

c) om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om contact met u op te nemen om op uw vragen te reageren;

d) om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze websites en/of toepassingen te ontwikkelen en te verbeteren;

e) om onze dagelijkse diensten te beheren in verband met uw registratie, deelname aan onze wedstrijden, sweepstakes, promotionele activiteiten, activiteiten of privileges;

f) om uw identiteit te verifiëren als u telefonisch, elektronisch of op een andere manier contact met Ons opneemt;

g) om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen;

h) om uw interesses beter te begrijpen en te evalueren en om onze activiteiten te ontwikkelen;

Wij kunnen uw Gegevens ook nodig hebben om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als onderdeel van een contractuele relatie die Wij met u hebben.

Afhankelijk van het doel van de verwerking is de rechtsgrondslag als volgt:

 • uw toestemming,
 • de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of de uitvoering van handelingen voorafgaand aan een dergelijk contract,
 • naleving van een wettelijke verplichting die Ons is opgelegd,
 • ons legitiem belang.

IV. Hoe lang bewaren Wij uw Gegevens?

Wij bewaren uw Gegevens alleen zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld: om uw inschrijving voor Tentoonstelling-gerelateerde meldingen te beheren, om te reageren op uw verzoek om informatie en om gevolg te geven aan dit verzoek; om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren, enz. ....

Deze periode wordt verlengd met de tijd die nodig is om aan onze wettelijke boekhoud- en archiveringsverplichtingen te voldoen.

Deze termijn kan worden verlengd in geval van een vordering of een juridisch geschil om de verdediging van onze rechten te waarborgen.

V. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens, die u te allen tijde kunt uitoefenen:

a) Recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw Gegevens door Ons en ook een kopie van die Gegevens verkrijgen.

b) Recht op rectificatie: indien u van mening bent dat uw Gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze dienovereenkomstig te wijzigen.

c) Recht op uitwissing: in de gevallen en voorwaarden voorzien in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), kunt u verzoeken om uw Gegevens te wissen.

d) Recht op beperking van de verwerking: in de gevallen en onder de voorwaarden van artikel 18 AVG kunt u verzoeken om de verwerking van uw Gegevens te beperken.

e) Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie wanneer Wij de verwerking baseren op ons gerechtvaardigd belang. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens voor werving en direct marketing.

f) Recht om uw toestemming in te trekken: als de verwerking van uw Gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken.

g) Recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens: in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in artikel 20 AVG, hebt u het recht om de Gegevens die u aan Ons hebt verstrekt in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar gestructureerd formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, rechtstreeks aan een derde door te geven.

h) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop Wij uw Gegevens verwerken. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt uw rechten uitoefenen via het speciale e-mailadres: dataprotection@peterlindbergh-brussels.com

VII. Hoe beschermen Wij uw Gegevens?

Wij zijn ons bewust van het belang van de veiligheid van uw Gegevens en doen ons best om uw Gegevens adequaat te beschermen tegen oneigenlijk of onbevoegd gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking. Er zijn tal van veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Gegevens te beschermen. Deze omvatten het gebruik van toegangscontroles, firewalls en beveiligde servers.

VIII. Toegang tot en delen van uw Gegevens

Onze onderaannemers hebben toegang tot uw Gegevens en alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor Wij toestemming hebben gegeven.

Onze IT-dienstverlener kan toegang hebben tot de Gegevens tijdens het onderhoud van onze website, om een incident op te lossen of om onze website te ontwikkelen.

Sendinblue SAS, een Frans bedrijf geregistreerd in het bedrijvenregister (RCS) onder nummer 498 019 298, met maatschappelijke zetel te 7 rue de Madrid, 75008, kan uw Gegevens verwerken voor het opslaan en beheren van communicatie met betrekking tot de Tentoonstelling waarvoor u via uw inschrijving hebt verzocht om meldingen te ontvangen. Sendinblue kan gebruik maken van latere onderaannemers die alleen toegang hebben tot uw Gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor Wij toestemming hebben gegeven.

Uw Gegevens zullen niet worden gedeeld met andere organisaties, behalve in gevallen waarin openbaarmaking wordt vereist door de wet en/of overheidsinstanties of in het kader van een rechtszaak.

IX. Internationale doorgifte van uw Gegevens

Uw Gegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte. Ze kunnen worden verwerkt door Sendinblue (onze onderaannemer) of een latere onderaannemer van Sendinblue buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als een dergelijke verwerking plaatsvindt in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Commissie geldt (d.w.z. een land dat geen vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als de EER), zal een overeenkomst met de onderaannemer worden gesloten op basis van de door de Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen voor dit type overdracht van Gegevens. U kunt een kopie hiervan per e-mail verkrijgen op dataprotection@peterlindbergh-brussels.com

X. Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, om het verkeer te analyseren en om bezoekers de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Er zijn drie soorten cookies:

1. Analyse- en statistische cookies
2. Technische cookies
3. Cookies van sociale netwerken

Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid .

XI. Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit Beleid of de verwerking van uw Gegevens, neem dan contact met Ons op via het daarvoor bestemde e-mailadres: dataprotection@peterlindbergh-brussels.com

DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN