WEBSITE
Algemene voorwaarden

Welkom op de website http://www.peterlindbergh-brussels.com/ van Profirst NV, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Lasne 42, 1330 Rixensart, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0433.237.731 (hierna "Wij", "Ons").

Blijf http://www.peterlindbergh-brussels.com/ ("de Website") niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden. Door een pagina van de Website te gebruiken of te openen, aanvaardt u de volgende voorwaarden en gaat u een Overeenkomst met Ons aan.

Dit document moet samen met ons Privacybeleid en Ons Cookiebeleid worden gelezen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de Website of enig beleid of richtlijn van de Website. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij een bericht op de Website plaatsen en de laatst bijgewerkte versie van de voorwaarden publiceren. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de Website. Wanneer u de Website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij raden u aan om de voorwaarden van de Website door te nemen telkens wanneer u een van onze websites bezoekt.

1. Definities

Op deze voorwaarden is de volgende terminologie van toepassing:

 • "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die is ingelogd op deze Website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die met Ons wordt gesloten wanneer U de Website bezoekt/gebruikt en/of gebruik maakt van de Diensten
 • "NV Profirst", "Het Bedrijf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf.
 • "Inhoud" betekent alle afbeeldingen, tekst, inhoud, software of andere bestanden op de Website, met inbegrip van inhoud die van een derde partij is geüpload, al naar gelang het geval.
 • "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van, zonder beperking, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, het recht om informatie uit databanken te halen, modelrechten, handelsgeheimen, en alle vormen van bescherming van soortgelijke aard of met een soortgelijk effect als een van deze die waar ook ter wereld kunnen bestaan (ongeacht of een van deze geregistreerd is of niet en met inbegrip van aanvragen en het recht om aanvragen tot registratie van een van deze in te dienen), met uitzondering van morele rechten die voortvloeien uit het auteursrecht.
 • "Dienst" betekent elke Dienst die door Ons krachtens deze Overeenkomst wordt geleverd.

Koppen in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Voorwaarde voor het gebruik van de Website is dat U ten minste 18 jaar oud bent en niet handelingsonbekwaam;

2.2. U bent als enige aansprakelijk voor Uw verplichtingen onder deze voorwaarden.

2.3. Wij kunnen de Diensten van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Het kan nodig zijn dat U akkoord gaat met aanvullende voorwaarden om dergelijke aanvullende Diensten te gebruiken.


3. Account en diensten

3.1. Om meldingen te ontvangen over de tentoonstelling die van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 in Brussel, België, zal worden gehouden, zal U worden gevraagd om U via de Website te registreren door Uw naam, voornaam en e-mailadres mee te delen.

Indien een reservering is gemaakt via Onze Website en Wij ontdekken dat er een fout is gemaakt in de verstrekte informatie, zullen Wij U zo spoedig mogelijk informeren.

3.2. Indien een op onze Website geboekt evenement een minimumaantal deelnemers vereist en dat aantal niet is geboekt op de uiterste datum die op de Website is vermeld, kunnen Wij het evenement annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk indien een Dienst of een via de Website geboekt evenement wordt geannuleerd door een van onze leveranciers (bijv. een conferentie, ...).

3.3. Sommige variaties met betrekking tot het tijdstip, de locatie, het programma of de voorwaarden van het evenement kunnen door Ons worden aangebracht. U kunt geen aanspraak maken op terugbetaling als gevolg van deze variaties.

3.4. Indien U een reservering wenst te annuleren, verzoeken Wij U om Ons daarvan ten minste 48 uur van tevoren in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar info@peterlindbergh-brussels.com.

4. Intellectuele eigendom

4.1. Alle elementen van de Website worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere wetten met betrekking tot de bescherming van Intellectuele Eigendom. Tenzij anders vermeld, bezitten Profirst, de "Fondation Peter Lindbergh" en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal dat door Ons op de Website http://www.peterlindbergh-brussels.com/ wordt geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, gegevens, bewegende beelden, geluid, illustraties, software, en de selectie en schikking daarvan. Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn voorbehouden.

4.2. U hebt toegang tot http://www.peterlindbergh-brussels.com/ voor Uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden. Het is U specifiek verboden om: (a) materiaal op de Website te downloaden, te reproduceren, te dupliceren, geheel of gedeeltelijk te kopiëren; (b) materiaal dat op de Website is geplaatst opnieuw door te sturen, te verkopen, in licentie te geven; (c) gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens; (d)) de Website of de Inhoud ervan te manipuleren of anders weer te geven door gebruik te maken van framing of soortgelijke navigatietechnologie; en (e) de Website en/of de Inhoud ervan anders te gebruiken dan voor het beoogde doel.

4.3. Indien U van mening bent dat enig materiaal op de Website inbreuk maakt op een auteursrecht dat U bezit of beheert, kunt U een melding van een dergelijke inbreuk indienen bij info@peterlindbergh-brussels.com.

5. Hyperlinken naar de Website of de Inhoud ervan

5.1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar Onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar Onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken;

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar Onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link (a) op geen enkele wijze misleidend is, (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

5.2. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Indien het linken naar Onze Website is overeengekomen, zal de link verwijzen naar Onze homepage en mag hij (a) niet op enigerlei wijze misleidend zijn; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceren; (c) en moet hij passen binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien U een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar Onze Website, dient u Ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@peterlindbergh-brussels.com. Vermeld Uw naam, de naam van Uw organisatie, contactinformatie en de URL van Uw site, een lijst van URL's van waaruit U een link naar Onze Website wilt plaatsen en een lijst van de URL's op Onze Website waarnaar U een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

5.3. Geen enkel gebruik van Profirst-logo of ander artwork zal worden toegestaan om te worden gelinkt zonder een licentieovereenkomst.

5.4. Als u naar Onze Website linkt, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud die op Uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, werknemers, agenten, externe informatieleveranciers en onafhankelijke contractanten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met Uw link naar Onze Website.

5.5. Wij behouden ons het recht voor om U te verzoeken alle links of een bepaalde link naar Onze Website te verwijderen. U zult op verzoek onmiddellijk alle links naar Onze Website verwijderen.

5.6. Als u een link op Onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt U Ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@peterlindbergh-brussels.com. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar Wij zijn niet verplicht dit te doen of U direct te antwoorden.

6. Toegang en inhoud van de Website

6.1. Wij doen redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid, correctheid en betrouwbaarheid van de Inhoud van de Website te verzekeren, maar Wij garanderen niet dat de informatie op de Website correct is, noch dat deze volledig, up-to-date of nauwkeurig is. De Website en de Inhoud ervan worden verstrekt \"zoals ze zijn\".

6.2. De Website wordt gehost door een derde dienstverlener en Wij garanderen niet dat Uw toegang tot de Website ononderbroken of foutloos zal zijn. U draagt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie als gevolg van Uw gebruik van deze Website. Wij garanderen niet dat de Website of de Inhoud ervan vrij is van besmetting door virussen of iets anders met besmettende of vernietigende eigenschappen.

6.3. Het Bedrijf biedt een zoekfunctie binnen de Website. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud of beschikbaarheid van informatie in Onze zoekindex of directory. Het Bedrijf wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor de volledigheid of nauwkeurigheid van een index of zoekresultaat.

7. Aansprakelijkheid voor Uw gebruik van de Website

7.1. U bent aansprakelijk voor Uw eigen gebruik van de Website. U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, werknemers, agenten, externe informatieleveranciers en contractanten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met Uw gebruik van de Website, Uw inbreuk of vermeende inbreuk op de voorwaarden van de Website (inclusief alle beleidsregels die op de Website zijn geplaatst) of Uw schending van de rechten van een derde partij.

8. Disclaimer

8.1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten Wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot Onze Website en het gebruik ervan uit. Niets in deze disclaimer zal echter: (a) Onze of Uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; (b) Onze of Uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; (c) een van Onze of Uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; en/of (d) een van Onze of Uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder het toepasselijk recht. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden zijn onderworpen aan deze paragraaf.

8.2. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, verlies van winst of verlies van gegevens, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van de Website, de Diensten, de Inhoud of de materialen die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit het vertrouwen door U op enige informatie verkregen van het Bedrijf, of die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen in werking of transmissie of enige tekortkoming in de prestaties, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang tot de Website en databases van het Bedrijf.

9. Beëindiging

9.1. Niettegenstaande enige van deze Website voorwaarden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, Uw gebruik van de Website te blokkeren.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Deze voorwaarden en Onze Overeenkomst met U worden in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van België. Elk geschil met betrekking tot Uw gebruik van de Website of de Inhoud en/of de Overeenkomst wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

11. Divers

11.1. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met een wet wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

11.2. Uitstel of verzuim om rechten af te dwingen in verband met een schending door de andere partij zal niet worden opgevat als een afstand van die rechten.

DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN
DE TENTOONSTELLING IS NU GESLOTEN